050/070 2060581
050/070 2060581

İstifadə qaydaları

FERMA.AZ saytından istifadə QAYDALARI

Aşağıda qeyd olunan şərtlər və tələblər, Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunlar və qanunvericilik aktları bu Saytın bütün istifadəçilərinə şamil olunur. Sayta daxil olma və saytdan istifadə hazırkı istifadə qaydaları Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə tənzimlənir. Sayta daxil olub ondan istifadə edərkən İstifadəçi qeyd-şərtsiz və istisnasız olaraq bu “İstifadə qaydalarını” tam şəkildə qəbul etmiş hesab olunur. Dəyişdirilmiş və ya düzəldilmiş “İstifadə qaydaları” bu sayta yerləşdirilmə anından qüvvəyə minir.

Tərəflərin məsuliyyəti

Saytdan istifadə zamanı (və ya istifadənin mümkünsüzlüyü ilə bağlı) yaranmış hər hansı zərər (yanlışlığı, virus səbəbindən korlanması, virusların ötürülməsi, üçüncü tərəfdən elektron əlaqələrin kəsilməsi və təhrif olunması, elektron əlaqələrinin tədarükünün kəsilməsi və ya gecikməsi, natamam məlumatlar və s.) üçün Ferma.az heç bir məsuliyyət daşımır.

İstifadəçi saytda yerləşdiriləcək Məlumatlar ilə bağlı aşağıda qeyd olunanlar ilə razılaşır:

1.  Məlumatlar digər şəxslərin hüquqlarını pozmur;

2.  İstifadəsinə icazə almadan şəxslərin görüntüsünü və ya onun bir hissəsini əks etdirmir;

İstifadəçi müəllif hüquqlarına, əmtəə nişanlarına və ya digər hüquqlara (əqli mülkiyyət) icazəsi olmayan materiallardan istifadə etmir;

Yerləşdirilən məlumatlar Dövlətə qarşı yönəlmiş cağırışlardan, xoşagəlməz, zərərli, təhqiredici, alçaldıcı, irqçi və ya ayrı-seçkilik xarakterli materialardan ibarət deyil.

Təsvirdə olan məlumatda təhqiramiz ifadə və reklam xarakterli məlumat olmamalıdır.

Təsvirdə yazılan məlumat xanada qeyd olunan məlumata uyğun olmalıdır.

Şəkillərin yerləşdirilməsi:

Elanda şəkillərin minimal 1, maksimal 5-dir.

“Skrinşot” şəkilləri dərc olunmur. Çərçivədə olan, və ya ağ/qara xətlərlə olan şəkillər dərc olunmur və şəkillərdə reklam xarakteri daşıyan məlumat olmamalıdır.

Digər şəxslərin şəkillərinin və ya internetdən götürülən şəkillərin yerləşdirilməsi qadağandır.

Əlaqə vasitələri:

Əlaqə vasitələrini düzgün daxil edin: satıcının adı, elektron ünvanı, telefon nömrəsi.

Elan saytda yerləşdirildikdən sonra telefon nömrəsi ilə bağlı heç bir dəyişiklik həyata keçirilmir.

İstifadəçi yerləşdirdiyi elanın dəqiqliyinə, tamlığına, onun Azərbaycan Respublikasının Qanunvericiliyinə uyğunluğuna, elanda yerləşdirilən məlumatların üçüncü şəxslərin hüquqlarını pozmamasına və onların iddialarından azad olmasına görə məsuliyyət daşıyır. Bütün elanlar formasından asılı olmayaraq qaydalara uyğun olmalıdır. Qaydaların pozulması halında hətta ödəniş olunmuş elanlar da silinə bilər. Ticarət platformasının bütün istifadəçiləri elan yerləşdirməzdən əvvəl Ferma.az -ın qaydaları ilə tanış olmalıdırlar. Ferma.az əlavə izahat vermədən hər hansı məlumat və şəkillərdən tam və ya qismən imtina etmək, silmək və dəyişmək hüququna malikdir.